GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFTÜOĞLU CAMİİ

İlçesi                                       : Merkez
Mahalle/Köyü                       : Yeni Mahalle
Kadastral Durum :               : Pafta: 2 Ada: 428 Parsel: 57
Karar / Tarih                         : 25. 12. 2003 / 4897
Yapım Tarihi                         :
Yaptıran                                 :
Yapı Tipi                                : Cami

Kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre cami 1966, minare 1968 yılında yapılmıştır. Kâgir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlı olup, sonradan inşa edilen son cemaat yeri ile birlikte 22,30 X 14,50 metre boyutlarındadır. Harim, kuzey-güney yönde 18,40 metre uzunluğundadır. Malzeme bakımından beden duvarlarında yonu bazalt; söve ve silmelerde kesme andezit taş kullanılmıştır. Cephenin bazalt taş kullanılan yüzeyleri sıvanıp boyanmıştır. Yapı,  kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Kuzeybatı köşesinde yer alan betonarme minaresi, kare küp kaideli, yuvarlak gövdeli ve iki şerefelidir. 

Son cemaat yerinin doğusu kadınlar bölümü, batısı imam odası olarak düzenlenmiş olup, üst katı, mahfil ile birleştirilmiştir. Harimin kuzey cephesi ortasında giriş; girişin doğusunda bir adet pencere vardır. Doğu cephesinin kuzey kenarında düz atkı taşlı, iki kanatlı ikinci bir giriş daha vardır. Bu cephenin altında iki, üstünde üç adet pencere yer alır. Güney cephenin altında iki, üstünde iki; batı cephesinin altında üç, üstünde üç adet pencere vardır. Bu cephenin kuzey kenarı altında, ibadet yeri olarak kullanılan bodrum kata inilen bir giriş yer alır. Cephelerde yer alan pencereler, dikdörtgen formlu ve sivri kemerlidir. Büyük olan alt sıra pencereleri demir korkulukludur.

Harime, kuzey cephesi ortasında yer alan düz atkı taşlı iki kanatlı bir kapı ile girilir. Ahşap olan kapı kanatları sadedir. Giriş üzerinde yer alan dikdörtgen şekilli alınlığın ortasında kitabe, kitabenin iki yanında simetrik olarak yerleştirilmiş birer ay-yıldız motifi yer alır. İç mekânın kuzeyinde, betonarme olarak inşa edilmiş tek yönlü mahfil vardır. Önde iki adet yuvarlak formlu kolon ile taşınan mahfile, girişin batısında, kuzey duvarına bitişik beton bir merdiven ile ulaşılır. Mahfil korkulukları metaldir. Yapının iç mekânı süsleme bakımından sadedir. Doğu ve batı duvarlarında, üst pencere sırasının alt seviyesinde, sülüs yazılı kitabe kuşağı yer alır. Güney duvarın orta ekseninde yer alan mihrap, andezit taşından inşa edilmiş olup, Hacı Mittad Camisinde yer alan mihrapla aynı formdadır. Mihrap nişi beşgen olup, stilize yaprak motiflerinden oluşan “Π” şeklinde bir bordürle çevrelenmiştir. Üstte doğru daralan üç kademeli kavsarası, yatay bir silme ile nişten ayrılır. Kavsara köşelerinde kalan üçgen yüzeylere stilize edilmiş bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Mihrabın iki yanında, yüzeyi yiv sıraları ile hareketlendirilmiş birer plaster bulunur. Plasterler altta kübik kaideye oturur. Kaidelerin yüzeyinde, baklava dilimi motifi yer alır. Plasterler, stilize dor tarzı başlıklara sahiptir. Başlıkların üzerinde, arşitrav şeklinde düzenlenmiş yatay dikdörtgen alınlık vardır. Alınlığın ortasında “Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-Mihrâb” (Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe…) yazılı bir kitabe ve kitabenin iki tarafında simetrik olarak yerleştirilmiş ay-yıldız ve stilize palmet motifleri yer alır.  Alınlığın üzerindeki tepelik ise, farklı bir düzenlemeye sahiptir. Tepeliğin ortasında çarkıfelek motifi vardır. Bu motifin iki yanında stilize kıvrık dal motifleri yer alır. Çarkıfeleğin altında, üzerinde kelime-i tevhit yazılı kitabe; üstünde, yan yana birer volüt, kıvrık ve dalgalı hatlarla tepelik kısmına üçgen bir form verilmiştir. Volütlerin dış kısımlarında kenarlarda, düşey dikdörtgen birer pano içerisinde yine altın yaldızlı rozet motifleri yer alır. Volütlerin birleştikleri yerde ise, ortada bir alem mevcuttur.

Mihrabın hemen sağında yer alan minber, ahşap olup, sade bir görünüme sahiptir. Aynalık bölümü üçgen, korkulukları parmaklık şeklindedir. Baldaken şeklindeki köşk kısmı alemle son bulur. Harimi örten tavan ahşap olup, ortası kare şeklinde düzenlenmiştir. Bodrum katı ibadet yeri olarak kullanılan cami, son cemaat yeri dışında özgünlüğünü korumaktadır. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/