GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Günübirlik Gezi Teknesi Başvurusu

GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNELERİ:

Günübirlik gezi teknelerinin kapasitesinin belirlenmesinde; Denizcilik Müsteşarlığınca yürürlüğe konulan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde yer alan gezinti/tenezzüh teknesi için belirlenmiş yolcu sayısı esas alınır. Tabi ve suni göller, baraj gölleri, nehirler ve dalyan kanallarında açık güverteli, mutfağı, tuvaleti olmayan teknelerle, yolcu taşıma amaçlı yapılan faaliyetlerin yapıldığı deniz araçları belgelendirme kapsamı dışındadır. Günübirlik gezi tekneleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar. 


NİTELİKLERİ

1) Yolcu kapasitesi ile uyumlu yemek masası ve oturma grubu,

2) Güneşlenme grupları,

3) Genel kullanım alanlarından tecrit edilmiş mutfakta; bulaşık yıkama ve hazırlık yerleri, ocak ve/veya fırın, buzdolabı veya buz kutusu, gerekli emniyet ve havalandırma tedbirleri alınmış tüp veya tercihen elektrikli ısıtıcılar,

4) En az bir soyunma kabini. Kamarası olan teknelerde kamara soyunma kabini yerine geçer.

5) 1-50 kişi arası en az bir adet, 51-100 kişi arası en az iki adet, 101-300 kişi arası en az dört adet, 301 kişi ve üzeri için en az altı adet tuvalet, işbu tebliğin yayım tarihinden altı ay sonra omurgası kızağa konulan günübirlik gezi tekneleri için ise, bay-bayan ayrımı yapılmak koşuluyla 1-50 kişi arası en az iki adet, 51-100 kişi arası en az üç adet, 101-300 kişi arası en az dört adet, 301 kişi ve üzeri için en az altı adet tuvalet,

6) Teknik normlara uygun olarak aydınlatma ve gece yapılan gezilerde teknelerin aydınlatılması, gece güvenliğinin sağlanması,

7) Yangın söndürme tüpleri veya sistemi,

8) Yolcuların görebileceği yerlere asılan can güvenliğiyle ilgili uyarı levhaları,

9) Çöp kutuları,

10) Temiz ve pis su tankları.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış  Matbu Dilekce  ve İşletme Bilgi Formu doldurulur. Turizm işletmesi belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

 2. Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.

 3. Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları; Deniz Tonilato Belgesi veya gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

 4. Kira sözleşmesi: Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira sözleşmesi istenir.

 5. Denize elverişlilik belgesi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi istenir.

 6. Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracı ithal edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş beyannamesi istenir.

 7. İşletme müdürü: Deniz turizmi aracı işletmelerine Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı ve yüksekokul mezunu olduğuna dair belge istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ibrazı gerekir. İşletme müdürü, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde büro kurmak zorunda olan deniz turizmi aracı işletmelerinde aranır.
 
 8. Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.
 
 9. Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir. 
 
-Yüzer otel ve yüzer lokanta olarak hizmet verecek deniz turizmi araçlarında yukarıda istenilen belgelere ilave olarak deniz aracının hareket kabiliyetine göre aşağıda belirtilen belgeler de istenir.
 
10. Güzergah haritası: Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kendiliğinden yüzer deniz turizmi aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca onaylanmış harita istenir.
 
11. İşletme izni yazısı: Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçları için bağlama izin yazısı istenir.
 
12. Can ve mal güvenliği uygunluk yazısı:
 Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçlarının can ve mal güvenliği ve deniz mevzuatı yönünden uygunluğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen yazı istenir. 

13. İmza Sirküleri: 

15. Yeterlilik belgesi: Su altı ve su üstü faaliyetinde bulunacak işletmelerin ilgili mevzuat gereği yeterli olduğunu belirten mahalli Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belge istenir. 

16. Günübirlik Gezi Teknesi Taahhütnamesi tıklayınız

17. Deniz Ticaret Odası Kayıt Belgesi veya (Esnaf ise) Esnaf Odası Kayıt Belgesi:

18. Vergi Levhası (Örneği):
 
NOTLAR:

- Müdürlüğümüze, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile yazılı olarak başvurulur. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki adresle başvuru dilekçesindeki adresin aynı olması gerekir.
- Müdürlüğümüze  verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler  Müdürlüğümüze ayrıca verilir.

BELGE ALMA SÜRECİ

1. AŞAMA   : Gerekli niteliklere sahip işletmeler başvuruda istenen belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile beraber bizzat veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. (Belge asılları ile yapılan başvurularda belgeler görüldükten sonra aslı işletme sahibine iade edilecektir.)

2. AŞAMA   : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendisine yapılan başvuruyu eksiksiz olarak Günübirlik Deniz Turizmi Kuruluna sunacak. Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre denetimi yapılır. yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, Kurul Kararı ve Denetim Raporu olumlu ise  Makam Onayı alınır. 

3. AŞAMA   : Belge ücretlerinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

1- 36 yolcuya kadar 1.000  TL, 36-100 yolcu arası 2.000 TL, 100 yolcu ve üzeri 3.000 TL olup, 

-Belge bedeli; 1- 36 yolcuya kadar 1.000  TL, 36-100 yolcu arası 2.000 TL, 100 yolcu ve üzeri 3.000 TL olup, başvurusu uygun bulunan ve adına belge düzenlenen işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği hesaba söz konusu tutarı yatırarak belgelerini teslim alacaklar.        DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ (DÖSİM)  Turizm Gelirleri Hesabı ZİRAAT BANKASI ANKARA KURUMSAL GİRİŞİMCİ ŞUBESİ  IBAN:........... nolu hesaba yatırılacaktır.

NOT: Teminat ve Belge Bedeli için gerekli olan güncel Hesap Numarası Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden istenecektir.  

NOT: “Teknenin satış işleminden sonra işletme adına düzenlenen “Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi”nin Müdürlüğümüze iade edilmesi halinde Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 50.Maddesi gereğince yatırılmış olan teminat bedelinin iadesi mümkün olacaktır. Belge satılık değildir. Devir ve satış işlemi yapılan teknelerin “Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi” şahıs adına yeniden düzenlenir.“

4. AŞAMA  : İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli duyuru yapılır.

5. AŞAMA  : 
Her yıl yenilenmesi gereken süreli evrakların Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.


MEVZUATLAR

12.03.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
24.07.2009 Tarih ve 27298 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği
28.04.2010 Tarih ve 27565 Sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği
10.03.2011 Tarih ve 27870 Sayılı Deniz Turizm Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik
07.06.2011 tarih ve 27957 Sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve 46202 sayılı yazısı
Yetki Devri- Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 04.06.2010 Tarih ve 117986 Sayılı Yazısı ve Ekleri
Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16.06.2010 tarih ve 127107 Sayılı Yazısı ve Ekleri