GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Başvurusu


DENİZDE YAPILACAK OLAN TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER

  Aşağıda belirtilen niteliklere sahip işletmeler Turizm Amaçlı Su Altı Faaliyeti başvurusunda bulunabilirler.

 

          1) Yolcularını dalış alanlarına taşıyabileceği bir deniz turizmi aracı,

          2) İki yıldız eğitmen sertifikasına sahip bir eğitmen ve rehber-balıkadam sertifikasına sahip en az bir adet uzman personel,

          3) On takım dalış ekipmanı, 20 adet tüp,

          4) Kendine ait kompresör veya tüp dolum hizmetini dışarıdan aldığına dair sözleşme,

          5) Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı.

 

 Aşağıda belirtilen niteliklere sahip işletmeler Turizm amaçlı su üstü faaliyet başvurusunda bulunabilirler :

 

          1) Bir ticari sürat teknesi,

          2) İlkyardım eğitimi almış, uluslararası geçerli STCW belgesine ve gemici ehliyetine sahip bir personel,

          3) Malzeme listesi,

          4) Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı,

          5) En az üç dilde uyarı levhaları,

 

 Maddenin A ve B bendinde sayılan niteliklere sahip işletmeler aşağıda belirtilen belgeler ile beraber yeterlilik başvurusunda bulunabilirler.

 • Matbu Dilekçe ve İşletme Bilgi Formu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı
 • Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı örneği
 • Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri
 • Turizm Amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri,
 • Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği

     Ayrıca;
     Su altı için;  Dalış Noktalarının belirtildiği basit kroki, Dalış Merkezi yetki Belgesi, Teknelerin Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi, Jet Sky lerin liman kaydı belgeleri (bağlama kütük kayıtları), Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak Jurnal defteri.

    Su üstü için; Parkur alanlarının belirtildiği basit kroki, Teknelerin Tonilato ve Denize Elverişlilik Belgesi, Jet Sky lerin liman kaydı belgeleri,  Müdürlüğümüz tarafından onaylanacak Jurnal defteri.

 

Su Altı ve Su Üstü Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Başvuru Süreci

1.AŞAMA : Gerekli niteliklere sahip işletmeler yeterlilik başvurusunda istenen belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile beraber bizzat veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. (Belge asılları ile yapılan başvurularda belgeler görüldükten sonra aslı işletme sahibine iade edilecektir.)

2.AŞAMA : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendisine yapılan başvuruyu eksiksiz olarak Sportif Turizm Kuruluna sunacak. Kurul gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, uygun görülen işletmeler adına yeterlilik belgesi düzenlenecek. Yeterlilik belgesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hazırlayacağı Denetim Raporu ile beraber, Valilik oluruna sunulacaktır. Uygun görülen işletmeler adına Deniz Turizm Aracı İşletme Belgesi düzenlenecektir.

3. AŞAMA : Belge ücretlerinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenir ve işletmeye teslim edilir.

-  Teminat bedeli 2000 TL olup, MERKEZ BANKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI .........hesabına yatırılacak, alınan  bloke makbuzu (EK-1),  Kurul Kararı ve ve Denetim Raporu olumlu ise Makam Oluru alındıktan sonra Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.  Ayrıca, söz konusu tutar karşılığında süresiz teminat mektubu  da kabul edilecektir. (EK-2)

-   Belge bedeli her takvim yılı için 2000 TL olup, başvurusu uygun bulunan ve adına belge düzenlenen işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği hesaba söz konusu tutarı yatırarak belgelerini teslim alacaklar.

 DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ  Turizm Gelirleri Hesabı ZİRAAT BANKASI ANKARA HEYKEL ŞUBESİ  .......... nolu hesaba yatırılacaktır.

NOT: Teminat ve Belge Bedeli için gerekli olan güncel Hesap Numarası Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden istenecektir.  KARADA YAPILACAK OLAN TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER:

Seyahat Acentaları ve Turizm İşletme Belgesine sahip tesisler başvuruda bulunabilir.

Yeterlilik Başvurusunda istenecek belgeler :

 • Başvuru dilekçesi ve İşletme Bilgi Formu 
 • Seyahat Acentası işletme belgesinin onaylı örneği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı
 • Sportif faaliyette görevlendirilecek personelin sahip olduğu ehliyetin aslı veya onaylı örneği
 • Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri
 • Turizm Amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçelerinin asılları veya onaylı örnekleri,
 • Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler için turizm işletme belgesinin aslı veya onaylı örneği
 • Tesis önünde gerçekleştirilecek sportif faaliyet işletmecisinin tesis işletmecisi ile farklı olması durumunda tesis işletmecisi ile seyahat acentası veya deniz turizmi aracı işletmecisi arasında yapılacak akdin aslı veya onaylı örneği

   
 Karada yapılacak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İçin Başvuru Süreci :

   1. AŞAMA : Gerekli niteliklere sahip işletmeler yeterlilik başvurusunda istenen belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile beraber bizzat veya posta yoluyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. (Belge asılları ile yapılan   başvurularda belgeler görüldükten sonra aslı işletme sahibine iade edilecektir.)

    2. AŞAMA : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kendisine yapılan başvuruyu eksiksiz olarak Sportif Turizm Kuruluna sunacak. Kurul gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, uygun görülen işletmeler adına yeterlilik belgesi düzenlenecek. Yeterlilik belgesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hazırlayacağı Denetim Raporu ile beraber, Valilik Oluru alınır.

    3. AŞAMA :Belge ücretlerinin Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, Sportif Faaliyet İzin Belgesi  düzenlenir ve  işletmeye teslim edilir.

Teminat bedeli 2000 TL olup, MERKEZ BANKASI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ........  hesabına yatırılacak, alınan  bloke makbuzu (EK : 1),  Kurul Kararı ve ve Denetim Raporu olumlu ise Makam Oluru alındıktan sonra Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilecektir.  Ayrıca, söz konusu tutar karşılığında süresiz teminat mektubu  da kabul edilecektir.( EK : 2)

-  Belge bedeli her takvim yılı için 2000 TL olup, başvurusu uygun bulunan ve adına belge düzenlenen işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği hesaba söz konusu tutarı yatırarak belgelerini teslim alacaklar.

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ  Turizm Gelirleri Hesabı ZİRAAT BANKASI ANKARA HEYKEL ŞUBESİ  .......... nolu hesaba yatırılacaktır.

NOT: Teminat ve Belge Bedeli için gerekli olan güncel Hesap Numarası Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden istenecektir.  

 

GENEL ŞARTLAR

- Başvurular bizzat belgelerin aslı ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılacaktır. (Belgelerin asılları görüldükten sonra  kişiye iade edilecektir.)

- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet belgesi, her turizm faaliyeti için ayrı ayrı düzenlenecektir.

- Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet belgesi her takvim yılı için düzenlenecektir.

- Yeterlilik başvurularında hastane veya ambulans sözleşmeleri aranmayacaktır.

- Turizm amaçlı sualtı ve su üstü sportif faaliyet yapacak işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığından Deniz Turizmi Aracı işletme belgesi alacak ve bu işletmelerden ayrıca seyahat acentası belgesi ve tesis işletme belgesi istenmeyecektir.

 
  MEVZUATLAR

12.03.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
24.07.2009 Tarih ve 27298 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği
28.04.2010 Tarih ve 27565 Sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği
10.03.2011 Tarih ve 27870 Sayılı Deniz Turizm Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik
07.06.2011 tarih ve 27957 Sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve 46202 Sayılı Yazısı
Yetki Devri- Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 04.06.2010 Tarih ve 117986 Sayılı Yazısı ve Ekleri 
Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16.06.2010 tarih ve 127107 Sayılı Yazısı ve Ekleri
23.02.2011 Tarih ve 27855 Sayılı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
23.05.2005 tarih ve 210 10 1704 Sayılı Su Üstü Sporları ile İlgili Güvenlik Kurallarına İlişkin (2005/1) Nolu Genelge
03.03.1990 Tarih ve20450 sayılı Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik