GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Yapı Mali Yardım Başvurusu

GENEL BİLGİ

Destek Programı Hakkında

Bakanlığımızca, Mahalli İdareler’den (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdare Birlikleri) ve Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarından doğrudan veya İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri kanalı ile gelen turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve altyapı uygulamalarına ilişkin mali yardım taleplerine, Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde yardım yapılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1) Mali Yardım yapılan konular nelerdir?

        - Katı atık bertaraf tesisi,
        - Atıksu arıtma tesisi-sistemleri,
        - Kanalizasyon- kolektör hattı veya şebekesi,
        - İçmesuyu tesis ve sistemleri, 
        - Jeotermal suyun tesis ve sistemleri,
        - Trafo ve aydınlatma sistemleri,
        - Kış sporları mekanik tesisleri ve altyapı uygulamaları,
        - WC ve fosseptik,
        - Çevre, meydan, park ve yol düzenlemeleri gibi altyapı uygulamaları.

Soru 2) Kimler başvurabilir?

Bakanlığımıza mali yardım konusunda İl Özel İdareleri, Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Altyapı Birlikleri vb. başvurabilir.

Köylere ilişkin talepler ise İl Özel İdareler ya da Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla gelmelidir. Bunun için; Muhtarlar, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ya da Valiliklere bir dilekçe ile başvururlar.  Birlik ya da Valilik ya köy adına Bakanlığımıza talepte bulunur ve aktarılan ödeneği köy adına söz konusu talep için kullanır.

Kişiler, Vakıf ve Derneklerin talepleri değerlendirilmez.

İLGİLİ BELGELER VE FORMLAR

Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler

- Talep yazısı,

- Gerekçe raporu, (mali yardım talebinde bulunulan işin turizme katkısının belirtilmesi),

- Bakanlıktan mali yardım talep edildiğine ilişkin kurul kararı (İl Daimi Encümeni- Belediye Encümeni- Birlik Yönetim Kurulu vs.),  yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarının başvurularında Valilik Oluru,

- Proje uygulama alanına ait doküman (Onaylı imar planı, vaziyet planı, harita vs.),

- Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge (tapu, kira kontratı, tahsis belgesi ile yol, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı vb. uygulamaları için mülkiyet sorunu olmadığına dair ilgili idarece hazırlanarak onaylanacak beyan),
- Uygulanacak proje,
- Yaklaşık Maliyet (Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata uygun),
- Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini belirten belge,

- Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman (Bakanlığımızca yardım yapıldı ise miktarlarının ve yıllarının, herhangi bir ödenek alınmamış ise alınmadığının belirtilmesi),

-Mali yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhütname.

Dikkat edilmesi gerekenler :

Belgeler, yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış, mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş (belgelerin asılları ya da yetkilileri tarafınca onaylı suretleri) olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz. Fotokopi belgeler “aslının aynıdır” denilerek onaylanmalıdır. Projeler de hem projeyi yapan teknik eleman tarafından imzalanmalı, kaşelenmeli hem de projeyi uygulayacak kurum amiri tarafından onaylanmalıdır. Yaklaşık maliyet ve metrajlar da teknik elamanlarca hazırlanmalı imzalanmalı, amirince de onaylanmalıdır.

Değerlendirme Formları

Teknik Yardım Turizm Şubesi tarafından hazırlanan, mali yardım talep dosyası konusunun, dosyanın tarih/sayısının, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne girişi tarih/sayısının, talep edilen miktarın, dosyadaki belgelerin eksik/tam olup, olmadığının işlendiği İnceleme Formu.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Destek Programının değerlendirme süreci Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılır. 1 yıllık zamanı kapsar.

YÖNETMELİK VE ESASLARI

2019-01 no'lu genelge.pdf
ek-1 yapilacak işin yapım süresini gösteren belge örneği.doc
ek-2 taahhütname örneği.doc
ek-3 mali yardım talep listesi örneği.xls
ek-4 protokol örneği.doc
ek-5 ödenek kullanım formu.xls