GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BOZTEKKE KÖYÜ ŞEYH KERAMETTİN CAMİİ

İlçesi                                      : Giresun Merkez
Mahalle/Köyü                       : Boztekke Köyü
Kadastral Durum                 : Pafta: 8 Ada: 267 Parsel: 273
Karar / Tarih                        : 23. 07. 1990 / 788
Yapım Tarihi                         : 1855
Yaptıran                                : Molla Hüseyin Efendizade İsmail
Yapı Tipi                                : Cami

1642 tarihli Avarız Defteri’nde caminin Şeyh Keramettin tarafından inşa ettirdiği ve o tarihte, ahfadından olan Şeyh Ömer’in zaviye şeyhi olduğu yazılıdır. Şeyh Keramettin’in, Seyyit Mehmet Paşa’nın idamından sonra 1609-1610 yıllarında Boztekke Köyü’ne göçtüğü tahmin edilmektedir. Caminin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesi bozuk bir nesih ile yazılmış olup, kitabeye göre mevcut cami, Molla Hüseyin Efendizâde İsmail  tarafından  1855 (h. 1272) tarihinde inşa ettirilmiştir.

 Kâgir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır (15,38 X 11,05 m.). Malzeme bakımından beden duvarlarında yonu bazalt taş kullanılmıştır. Son cemaat yeri bulunmayan caminin kuzey cephesine sonradan bir giriş kısmı eklenmiştir. Yapı, içten ahşap tavan, dıştan dört omuzlu kırma çatı ile örtülüdür. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi yüksek kaideli, çokgen gövdeli ve iki şerefelidir. Cami, içten ahşap tavan, dıştan kırma çatı ile örtülüdür.

Caminin cephe düzenlemesi oldukça sadedir. Kuzey cephesi sonradan eklenen giriş kısmı ile kapatılmıştır. Doğu ve batı cephelerde,  üç adet alt üç adet üst pencere sırası vardır. Kuzey ve güney cephelerde ise pencere sıraları ikişerlidir. Alt sıra pencereleri yuvarlak, üst sıra pencereleri basık kemerli olup, tamamı mazgal pencere şeklindedir. Pencere formları bütün cephelerde aynıdır. Cepheler, üstte geniş tutulmuş betonarme saçakla son bulur.

Harime giriş, kuzey cephesindeki dikdörtgen formlu ve basık kemerli bir kapıdan sağlanır. Sonradan beyaza boyanan çift kanatlı kapısı vardır. Giriş üzerinde yer aşan iki satırlık kitabe, boyandığı için okunamamaktadır. Harimde beden duvarları, alttan yaklaşık 1 metre kadar lambri malzeme ile kaplanmıştır.  Alt ve üst sıra pencereleri arasında kalan boşluk üç cepheyi dolaşacak şekilde kitabe kuşağı ile süslenmiştir. Harimdeki tek yönlü mahfil, önde iki adet taş, arkada 4 adet ahşap sütunla taşınır. Mahfil korkulukları metaldendir. Güney duvarının orta ekseninde yer alan mihrap, taş malzemeli olup, yarım yuvarlak nişe sahiptir. Mihrabın üçgen alınlığı içinde (Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-Mihrâb” (Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe…) yazısı ve yazının iki tarafında çarkıfelek motifine benzer süslemeler yer alır. Mihrabın batısında yer alan minber ahşap işçilikli olup, özgün değildir. Harim, içten ahşap tavanla örtülüdür. Harimin ortasında kare şeklinde ve yüzeyden içe girintili bir göbek vardır. Göbek merkezden dağılan ışın sıraları şeklinde hareketlendirilmiş olup, köşelerine çarkıfelek motifi yerleştirilmiştir. Cami, sonradan yapılan yenilemeler nedeni ile özgünlüğünü kaybetme noktasına gelmiştir. 

Bu cami-i şerîf Sahibü’l-Hayrât

Molla Hüseyin Efendizâde İsmail? … Sene 1272


Kaynakça: 

- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/