GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KUŞLUHAN KÖYÜ CAMİİ

İlçesi                                     : Bulancak
Mahalle/Köyü                  : Gökçeali Köyü
Kadastral Durum             : 
Karar / Tarih                      :
Yapım Tarihi                      :
Yaptıran                              :
Yapı Tipi                             : Cami

Kitabesi bulunmayan caminin ne zaman inşa edildiği belli değildir. Minare kaidesinde, İbrahim Usta Oğlu H. Hüseyin Özdemir tarafından 15.1.1971 tarihinde yaptırıldığına dair bir yazı vardır. Meyilli bir arazinin düzleştirilmesiyle inşa edilen caminin batı cephesi, yanından geçen yol seviyesinden yaklaşık iki metre altta kalmıştır. 

Kâgir sistemde inşa edilen yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır (14.10 X 8,70 m.). Beden duvarlarında malzeme bakımından kireç taşı kullanılmış olup, üzeri sıvanmıştır. Silme, söve ve lentolar ise kesme andezit taşıdır. Cami, içten ahşap tavan, dıştan kiremitle kaplı dört omuzlu kırma çatı ile örtülüdür. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi, kare kaideli, çokgen planlı (onaltıgen) ve tek şerefeli olup, konik bir külaha sahiptir. Minare kaidesinde yer alan mermer kitabede  “Sahibü’l-hayrât ve’l-hasenât İbrahim Usta Oğlu H. Hüseyin Özdemir 15.1.1971” yazılıdır.

Caminin kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri iki katlı olup alt katı bağdadi, üst katı ahşaptır. Dönem özelliği gösteren yapılarla karşılaştırıldığında, revak şeklinde olması gereken son cemaat yeri, sonradan kapalı bir mekâna dönüştürülmüştür. Bu mekânın, doğusu odunluk, batısı üst kata çıkılan merdivenin bulunduğu yer olarak düzenlenmiş, yerinin üst katı, mahfil ile birleştirilmiştir. Duvarın yerine iki adet ahşap sütun yerleştirilmiştir. Minareye geçiş bu katın batı cephesi köşesinden sağlanır. Kuzeyde üç, doğuda bir adet pencere ile aydınlatılan bu bölümde, pencereler ½ oranlı ve 4 bölmeli giyotin pencere tipindedir. Odunluk olarak kullanılan odanın pencerelerinde ahşap kepenkler vardır. Yapının diğer cephelerinde yer alan alt sıra pencereleri, yuvarlak kemer açıklıklı, dikdörtgen formlu ve demir şebekelidir. Doğu ve batı cephelerde üçer, güney cephede iki adet olmak üzere sekiz adet alt sıra penceresi vardır. Küçük boyutlu olan üst sıra pencereleri, doğu ve batı cephelerde yuvarlak (üçer adet), güney cephede (iki adet) kare formludur. Pencerelerin tamamı içten mazgal şeklindedir. Cepheler, üstte profilli bir saçakla son bulur. Saçakların, plastır şeklinde düzenlenen köşe silmeleri ile birleştiği noktalar, başlık şeklinde düzenlenmiştir. 

Harime, kuzey cephesinin ortasında bulunan basık kemer açıklıklı ahşaptan iki kanatlı bir kapı ile girilir. Harimin kuzeyinde yer alan tek yönlü mahfile, son cemaat yerinin batı yönünde bulunan odadaki merdivenden çıkılır. Son cemaat yerinin birleştirilmesiyle büyütülen mahfil, önde iki adet yuvarlak formlu ahşap sütun ile taşınır. Köşk kısmı bulunan mahfilin korkulukları, parmaklık şeklindedir.  Güney duvarı ortasında giriş ekseninde yer alan mihrap, taş malzeme ile inşa edilmiş olup, üzeri boyanmıştır. Mihrabın her iki yanında da ikişer adet sütunce bulunur. Sütunceler, üstte diş sırasından oluşan başlıklarla sahiptir. Yarım yuvarlak nişe sahip olan mihrap, üçgen bir alınlıkla son bulur. Alınlığın içinde, sülüs yazı ile yazılmış “Âl-i İmran” suresi 37. ayetten alınan “Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-Mihrâb” (Zekeriya onun yanına mihraba her girdikçe…) bir levha vardır.  Mihrap, form bakımından aynı ilçeye bağlı Kızılot Köyü Camisi ile bezerlik gösterir. Mihrabın batısında kalan minber, ahşap olup, üzeri boyanmıştır. Aynalığı olmayan minberin korkuluğu, iç içe geçen daire motiflerinden oluşur. Minber, konik külah üzerindeki alemle son bulur. Harim içten düz ahşap tavan, dıştan ise çinko kaplı kırma çatı ile örtülüdür. 

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • DSC_4306.JPG
  • DSC_4303.JPG