GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEMSETTİN (ALİ HOCA) CAMİİ

İlçesi                                     : Bulancak
Mahalle/Köyü                     : Merkez – Şemsettin Mahallesi
Kadastral Durum               :  Pafta: 26 Ada:  134 Parsel:  21
Karar / Tarih                      : 25. 06. 2009 / 2211
Yapım Tarihi                      : 1896
Yaptıran                              : Şeyh Ali Ağa (İlk Cami)
Yapı Tipi                             : Cami

Caminin, kuzey cephesi yüzeyinde 1896 (H. 1312) tarihinde yapıldığı yazılıdır. Caminin ilk tesisi 15. yüzyıla kadar iner. 1455 tarihli tahrir defterinde Şeyh Ali Ağa’nın yaptırdığı, imamının ise oğlu olan Mevlana Hüseyin Fakih olduğu kayıtlıdır.

Kâgir sistemde inşa edilen yapı, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır (10.05 X 9,12 m.). Malzeme bakımından beden duvarlarında moloz şeklinde bazalt taş, son cemaat yeri, silme ve sövelerde kesme andezit taşı kullanılmıştır. Cephe yüzeyleri, sıvanıp, boyanmıştır. Caminin kuzey cephesinde, dört adet yekpare taş sütunla taşınan revak şeklinde düzenlenmiş son cemaat yeri vardır. Sütunlar demir gergilerle birbirlerine tutturulmuştur. Yerden hafifçe yükseltilmiş olan son cemaat yerine dört basamaklı bir merdiven ile ulaşılır. Yapının kuzey cephesinin ortasında giriş bölümü, girişin batısında bir pencere, doğusunda ise bir niş yer alır. Girişin üstünde, mahfili aydınlatan iki adet dikdörtgen formlu ve düz atkı taşlı pencere daha vardır. Yapının doğu cephe duvarı yüzeyinde altta ve üstte üçer, güney cephesinde iki, batı cephesinde altta üç, üstte iki adet pencere vardır. Alt pencereler, dikdörtgen formlu, yuvarlak kemer açıklıklı ve demir şebekelidir. Kemer kilit taşı kemer sorgucu şeklinde düzenlenmiş olup, dışa ve üste doğru taşıntılıdır. Üst pencereler ise yuvarlak formludur. Pencere formları, mahfildeki iki pencere dışında bütün cephelerde aynı olup, alt pencerelerin hepsi mazgal şeklinde düzenlenmiştir. Cepheler, üstte profilli taş bir saçakla son bulur. Son cemaat yerinin batısında olan minaresi, kare kaideli, çokgen gövdeli (onaltıgen), iki şerefeli olup, şerefe korkulukları demirdendir. Minare, üstte konik külah üzerine oturan bir alemle tamamlanır.

Harime kuzey cephesi ortasında yer alan giriş kapısı dikdörtgen çerçeve içine alınmış olup, dikdörtgen formlu, yuvarlak kemerli ve mazgal şeklindedir. Giriş kapısı, demirden olup, çift kanatlıdır. Özgün olan kapının tablaları baklava dilimi motifi ile süslenmiştir. Harimin kuzey kenarında kalan tek yönlü ahşap mahfili, ortada iki bağımsız, yanlarda ise duvara gömülü olmak üzere dört adet taş sütun ile taşınmaktadır. Mahfile çıkış, kuzeydeki on yedi basamaklı merdiven ile sağlanır. Mahfil korkulukları ahşap olup, parmaklık şeklinde düzenlenmiştir. Güney beden duvarı giriş ekseninde yer alan mihrap, kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Mihrabın her iki yanında düşey dikdörtgen altlıklara oturan, üzeri silmelerle dilimlenmiş sütunceler bulunur. Sütunce altlıklarının yüzeyinde baklava dilimi motifi vardır. Sütunceler, üstte diş sırası şeklinde bir başlıkla son bulur. Mihrap nişi çokgen(beşgenden ongene) olup, kavsarası dilimlidir. Dıştan dikdörtgen bir çerçeve içine alınan mihrap, üstte üçgen alınlıkla son bulur. Alınlık yüzeyinde ortada bir alem, iki yanında birer ay motifi vardır. Mihrabın batısında kalan minber, ahşap olup, özgün değildir. Aynalığı sade olan minberin korkuluğu, iç içe geçen daire motiflerinden oluşur. Köşk kısmı üç yönden açık olan minber, konik külah üzerindeki alemle son bulur. Harim içten düz ahşap tavan ortasında kubbe, dıştan ise Marsilya tipi kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür.

Kaynakça: 
- Giresun  Kent Kültürü- Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları/

  • DSC_4276.JPG
  • DSC_4284.JPG
  • DSC_4288.JPG